+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21


+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21

Результати моніторингу якості освіти

У К-ППІ періодично відбувається перегляд існуючих освітніх програм стосовно їх відповідності суспільним потребам. Разом з тим відповідно до потреб ринку праці та запитів роботодавців планується започаткування нових освітніх програм, причому особлива увага приділяється аналізу актуальності їх розробки та запровадження. Розробка нових освітніх програм зорієнтована на такі аспекти:- наскільки відповідає нова освітня програма суспільній потребі на регіональному, національному та міжнародному рівнях;- чи відбулося обговорення даної програми з усіма стейкхолдерами;- чи наявні необхідні ресурси для забезпечення реалізації освітньої програми в інституті, або чи є можливість залучення додаткових ресурсів (фінансових, матеріальних, кадрових тощо);- чи буде дана програма мобільною в інших державах.Запроваджені освітні програми ретельно перевіряються групами забезпечення відповідних спеціальностей на відповідність стандартам вищої освіти МОН України та К-ППІ, схвалюються Вченою радою та затверджуються ректором.Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (частини 4 статті 10), освітніх програм за кожною спеціальністю у К-ППІ розробляються навчальні плани, в яких визначається перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного та підсумкового контролів.Кадровий потенціал інституту дозволяє, завдяки взаємній участі кафедр у освітньому процесі, забезпечити на високому фаховому рівні викладання усіх без винятку навчальних дисциплін і сформувати необхідну методичну підтримку.На теперішній час всі лабораторії укомплектовані мультимедійною технікою та підключені до всесвітньої мережі Iнтернет. Комплексна перевірка документації кафедр у 2020 році підтвердила те, що навчально-методичне забезпечення в цілому сформовано відповідно до встановлених вимог.Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників, як штатних, так і, меншою мірою, тих, які працюють за сумісництвом, є однією з ключових позицій більшості рейтингів ЗВО. Вимоги до фахового рівня професорсько-викладацького складу та їх наукових досягнень значною мірою визначають можливості отримання ліцензії для надання освітніх послуг. Саме професорсько-викладацький склад у кінцевому підсумку несе відповідальність за розробку навчальних програм, їх запровадження, якість викладання та оцінювання, забезпечення зворотного зв’язку із роботодавцями, випускниками і студентами.Для забезпечення і підтримання професорсько-викладацьким складом відповідного рівня кваліфікації в К-ППІ постійно приділяється велика увага питанню створення ефективної системи підвищення кваліфікації викладачів, зміцненню зв’язків із провідними закладами освіти як в Україні так і за її межами. Саме така діяльність дозволяє розширити обмін науково-педагогічним досвідом та інноваційними освітніми технологіями.
Проректор з навчально-методичної
та наукової роботи, Пайда Ю.Ю.

Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО

Illustration

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників

Illustration