+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21


+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21

Педагогічна рада

Педагогічна рада ВСП «ФКЕПІТ» ПЗВО «КППІ» (надалі педагогічна рада) є дорадчим органом в системі управління коледжем, яка створюється для розгляду і вирішення найважливіших питань діяльності та розвитку вищого навчального закладу відповідно до його Положення.Основне завдання педагогічної ради - це постійне вдосконалення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури.У своїй діяльності педагогічна рада керується:Конституцією України;законом України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту»;нормативними документами органів управління освітою;положенням про ВСП «ФКЕПІТ»;даним Положенням;наказами і розпорядженнями директора коледжу.
ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
Головні функції педагогічної ради визначаються Положенням коледжу. Крім того, педагогічна рада здійснює такі функції:● розглядає конкретні питання поліпшення навчальної, наукової, виробничої та господарської діяльності коледжу за поданням керівників● структурних підрозділів;● обговорює плани науково-дослідної та методичної роботи, плани підвищення кваліфікації викладацького складу;● розглядає проекти навчальних планів і програм, схвалює робочі навчальні плани та зміни графіка навчального процесу;● заслуховує звіти заступників директора із навчально-наукової роботи, виховної роботи голів циклових комісій;● бере участь у визначенні заходів щодо морального і матеріального стимулювання праці;● розглядає питання про заміщення посад викладацького складу;● розглядає план розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріально-технічної бази;● обговорює досвід роботи відділень, циклових комісій та інших структурних підрозділів;● обговорює питання нового прийому студентів, випуску фахівців, вивчення їх виробничої діяльності;● вносить пропозиції щодо відкриття та закриття спеціальностей і спеціалізацій;● розглядає матеріали щодо ліцензування, атестації та акредитації спеціальностей.
СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
Педагогічна рада є колегіальним органом, склад якого визначається «Законом про фахову передвищу освіту».За посадою до педагогічної ради входять:● директор;● заступники директора;● бухгалтер;● секретар педагогічної ради;● голови циклових комісій;● викладачі;● голова студентського парламенту;● інші виборні представники.Головою педагогічної ради є директор коледжу.Директор коледжу може тимчасово делегувати повноваження голови педагогічної ради (за наказом чи усним розпорядженням) заступнику директора з навчальної роботи.Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з членів педагогічної ради.Педагогічні працівники, що не є членами педагогічної ради, можуть запрошуватися на її засідання або на обговорення окремих питань.