+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21


+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21

Студентам нашого закладу

Права студента

Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах:
1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
– вибір форми навчання;
– безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
– трудову діяльність у позанавчальний час;
– додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
– користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
– участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
– надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
– участь у об’єднаннях громадян;
– обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
– участь у формуванні індивідуального навчального плану;
– моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
– безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті.
Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов’язані:
– додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
– виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

Те, що ми знаємо, – обмежено, а те, що ми не знаємо, – нескінченно. 

П'єр-Симон Лаплас