+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21


+38(067) 381-42-24+38(097) 900-11-94+38(096) 102-06-87Кам'янець-Подільський податковий інститутФаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій

м. Кам'янець-Подільський,вул. Князів Коріатовичів, 21

Кафедра фінансів, банківської справи, обліку та оподаткування

Кафедра фінансів, банківської справи, обліку та оподаткування є випусковою кафедрою Кам’янець-Подільського податкового інституту.

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» за такими спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування». Крім того, викладачі кафедри залучаються до викладання окремих дисциплін на спеціальності 081 «Право».

Головною метою кафедри є формування та підготовка креативних, компетентних фахівців, шо здатні вирішувати складні завдання в сфері обліково-аналітичного забезпечення та фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності.

Основними завданнями кафедри є:

– забезпечення якісної підготовки фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці;

– збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;

– впровадження інноваційних методів, прогресивних освітніх технологій у навчальний процес;

– підтримка партнерських стосунків з роботодавцями;

– сприяння науково-дослідній роботі студентів;

– розробка та видання сучасної науково-методичної літератури.

Кадровий склад кафедри відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Організація навчально-виховного процесу на кафедрі здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та освітньо-професійних програм підготовки «бакалавра», «магістра», затверджених навчальних та робочих планів.

Сьогодні на кафедрі фінансів, банківської справи, обліку та оподаткування працюють 13 співробітників, серед них: 3 – мають науковий ступінь доктора економічних наук та вчене звання професора, 5 – мають науковий ступінь кандидата економічних наук та вчене звання доцента, 4 – мають науковий ступінь кандидата економічних наук, 1 – має освітній ступінь магістра.

Формування професійних компетенцій студентів спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» забезпечується шляхом засвоєння спеціальних і професійно-орієнтованих дисциплін, які передбачені навчальними планами.

Викладачі кафедри фінансів, банківської справи, обліку та оподаткування активно працюють над повноцінним методичним забезпеченням занять з усіх навчальних дисциплін. Зокрема, розробляються і регулярно поновлюються методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять, виконання контрольних, курсових і дипломних робіт.

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра фінансів, банківської справи, обліку та оподаткування:

Банківська система
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
Бухгалтерський облік та оподаткування
Бюджетна система
Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
Гроші і кредит
Економіко-математичні методи та моделі
Інформаційні системи і технології
Казначейська справа
Корпоративні фінанси
Менеджмент та маркетинг
Мікроекономіка та макроекономіка
Місцеві фінанси
Облік в банках
Облік і звітність в оподаткуванні
Основи економічної науки та історія економічної думки
Податкове планування
Статистика
Управлінський облік
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінанси, гроші і кредит
Фінансовий аналіз
Фінансовий облік
Фінансовий ринок
Фінансово-економічна безпека
Наукова робота кафедри фінансів, банківської справи, обліку та оподаткування здійснюється за такими напрямами: видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників; участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях, семінарах, круглих столах; наукова співпраця з провідними підприємствами, бюджетними та банківськими установами; стажування викладачів кафедри у провідних вищих навчальних закладах та на діючих підприємствах.

Профорієнтаційна робота, як система підготовки особистості до свідомого вибору професії, виступає складовою організаційної роботи колективу кафедри, оскільки залучення талановитої молоді можливе лише через донесення інформації до майбутніх абітурієнтів та їх батьків про діяльність Кам’янець-Подільського податкового інституту.

Викладачі кафедри тісно співпрацюють з учнями загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, професійно-технічних закладів Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської областей, які завжди долучаються до проведення Днів відкритих дверей в інституті.

Сьогодні кафедра фінансів, банківської справи, обліку та оподаткування Кам’янець-Подільського податкового інституту – це творчий колектив, який здатний розв’язувати проблеми удосконалення фінансової, бухгалтерської освіти у період трансформації економіки, шо триває в Україні, це колектив, що перебуває у постійному творчому пошуку і з надією дивиться у майбутнє.