(згідно Закону України “Про вищу освіту”)
Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах:
 1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
– вибір форми навчання;
– безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
– трудову діяльність у позанавчальний час;
– додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
– користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
– участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
– надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
– участь у об’єднаннях громадян;
– обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
– участь у формуванні індивідуального навчального плану;
– моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
– безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті.
 Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов’язані:
– додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
– виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;