Положення про студентське самоврядування Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету ДПС УкраїниЗагальні положення

1. Студентське самоврядування у Кам’янець-Подільському відділенні КФЕК НУДПС України є гарантованим державою правом студентів (далі – Студенти) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

2. У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які навчаються в коледжі за денною формою навчання. Кожен Студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів Студентів, які навчаються у коледжі, та їхню участь в управлінні коледжем.

Студентське самоврядування здійснюється Студентами, які навчаються в коледжі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

3. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Студентів і є складовою громадського самоврядування вищого навчального закладу.

4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального органу виконавчої влади, який має у підпорядкуванні вищий навчальний заклад, Статутом вищого навчального закладу і Положенням про студентське самоврядування та додатком до цього положення.

5. Органи студентського самоврядування:

– приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

– проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

– сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в коледжі;

– розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі;

– виконують інші функції.

6. За погодженням з органом студентського самоврядування у коледжі приймається рішення про:

– відрахування осіб, які навчаються в коледжі та їх поновлення на навчання;

– призначення вихователя , якій відповідає за роботу зі студентами;

– поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

7. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі й узгоджується з керівництвом вищого навчального закладу.

8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій. 10. Керівництво вищого навчального закладу зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського сарядування.

Мета і завдання органів студентського самоврядування

11. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності..

12. Основні завдання органів студентського самоврядування:

– захист прав та інтересів Студентів;

– забезпечення виконання Студентами своїх обов’язків;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;

– сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;

– сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

– співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

– сприяння працевлаштуванню випускників вищого навчального закладу та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час; – забезпечення участі у вирішенні питань міжнародногбміну Студентами.

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

13. Студентське самоврядування здійснюється на рівні вищого навчального закладу, його структурних підрозділів: коледжу, відділення, курсу, академічної групи, гуртожитку. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування. Виборні представники, з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі обираються вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

14. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі та які:

– ухвалюють Положення про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

– формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування та обирають його голову (заступників), визначають термін їх повноважень; виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;

– не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;

– розглядають найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

– позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків Студентів вищого навчального закладу.

15. Голова виконавчого органу (далі – Президент) студентського самоврядування відповідного рівня:

– організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;

– представляє інтереси студентської громади, делегує свої повноваження заступнику;

– може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій вищого навчального закладу;

– забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції Студентів, ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;

– має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

16. Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

17. Президент та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

18. При виконавчому органі студентського самоврядування створюються такі комісії відповідно до напряму роботи:

– учбово-виховна комісія ( на чолі з міністром освіти );

– культурно-масова комісія (на чолі з міністром культури) ;

– спортивна комісія (на чолі з міністром спорту);

– фінансової комісії; ( на чолі з міністром фінансів);

– житлово-побутова; (на чолі з міністром ЖКГ); – прес-центр.

Функції комісії

19. Функції учбово-виховної комісії:

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

– організація взаємодопомоги;

– організація проведення консультацій та їх відвідування;

– сприяння науковій, творчій діяльності студентів;

– робота зі студентами по попередженню правопорушень (вивчення статуту, наказів Міністерства освіти і науки України, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, участь в роботі клубу правових знань, участь в роботі Ради по попередженню правопорушень) та ін.

20. Функції культурно-масової комісії:

– організація та проведення вечорів та інших масових заходів;

– організація роботи гуртків художньої самодіяльності;

– організація відвідування музеїв, театрів, виставок;

– організація зустрічей з цікавими людьми, артистами, письменниками, ветеранами та ін.

– створення умов відпочинку студентів у гуртожитку.

21. Функції спортивної комісії:

– організація роботи спортивних секцій;

– допомога викладачам в організації спортивних змагань, ігор та ін.;

– проведення туристських походів та походів вихідного дня;

– організація проведення Дня здоров’я, Школи екстріму та ін.

22. Функції фінансової комісії:

– вести контроль за коштами та іншим майном, що знаходяться на балансі студентського самоврядування ;

– ведення протоколу щотижневих зборів студради;

23. Функції житлово-побутової комісії:

– проведення ремонтів приміщень гуртожитку та учбових корпусів;

– організація робіт з благоустрою навчальних корпусів та гуртожитку;

– проведення оглядів-конкурсів кімнат та поверхів гуртожитку;

– організація чергування студентів у навчальних корпусах та в гуртожитку.

24. Функції прес-центру: – організація проведення конкурсу стінних газет;

– організація та випуск комп’ютерної та радіогазети;

– організація взаємодії з кореспондентами газет, радіо, телебачення та ін.

– проведення соціологічних досліджень серед студентів.

25. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

26. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде Президент або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується Президентом (заступником) та секретарем.

27. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів.

28. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

Права й обов’язки органів студентського самоврядування

29. Органи студентського самоврядування мають право:

– мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).

– отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

– звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

– вести конструктивний діалог з адміністрацією вищого навчального закладу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян ”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

– делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України та Всеукраїнської студентської ради при Кабінеті Міністрів України.

30. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

– забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов’язків;

– порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією;

– звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

– сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

– координувати свою діяльність у вищому навчальному закладі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

– узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів вищого навчального закладу.

Права й обов’язки адміністрації вищого навчального закладу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

31. Адміністрація вищого навчального закладу має право:

– отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

– скликати позачергові загальні збори чи конференцію Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту вищого навчального закладу та Положення про органи студентського самоврядування у вищому навчальному закладі;

– брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо). 32. Адміністрація вищого навчального закладу зобов’язана:

– відраховувати та поновлювати на навчання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, за погодженням з органами студентського самоврядування;

– створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

– інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів вищого навчального закладу;

– надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у вищому навчальному закладі.

– фінансовою основою студентського самоврядування є кошти зібрані студентським парламентом а також допомога від спонсорів.

– кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень.

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

33. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

34. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією вищого навчального закладу.

Проф.-орієнтаційна комісія

Функції:

-організація профорієнтаційної роботи за межами міста.

-висвітлення інформації про навчальний заклад у газетах місцевого та обласного рівня.

Розглянуто на засіданні студентської Ради коледжу